ප්‍රතිබිම්භ 2020

\”\”ප්‍රතිබිම්භ 2020..\” -…නිරායුධ යුද්ධයකට..- ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාපීඨ ශිෂ්‍ය සංගමයේ සංස්කෘතික අනුකමිටුව යටතේ ප්‍රථම වසර සහෝදරත්වය සංවිධානය කළ ප්‍රතිබිම්භ 2020 ,ආධුනික ගීත මියැසිය සහ ගීත නාට්‍ය සංදර්ශනය පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 01 වන දින විශ්ව විද්‍යාලීය කසගස් සෙවණේ දී පැවැත්විණි. Photographed by: Kavindu Sathsara || Govinda AK || Nipuna Gamage ||Reproducing images of this album for any purpose without the permission of J\’pura flames is prohibited and it is considered as a copyright violation.|| #JpuraFlames #OfficialMediaGridUSJ #USJ\”

From ප්‍රතිබිම්භ 2020. Posted by J\’pura Flames on 10/07/2020 (246 items)

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top