පීඨ ප්‍රකාශන දිනය 2020

\”ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ සාහිත්‍ය කෘති ප්‍රදර්ශන දිනය සහ නිර්මාණකරුවන් ඇගයීමේ උළෙල; \”පීඨ ප්‍රකාශන දිනය 2020\” පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 30 වන දින පස්වරු 3.00 සිට විශ්ව විද්‍යාලයීය සුමංගල මන්දිරයේ දී පැවැත්විණ. මේ විශේෂ අවස්ථාව සඳහා උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා මෙන් ම ප්‍රවීණ ලේඛක චූලානන්ද සමරනායක මහතා ද සහභාගී විය. Photographed by: Rangana Dilip || Sandeep Malith ||Reproducing images of this album for any purpose without the permission of J\’pura flames is prohibited and it is considered as a copyright violation.|| #JpuraFlames #OfficialMediaGridUSJ #USJ\”

From පීඨ ප්‍රකාශන දිනය 2020. Posted by J\’pura Flames on 10/05/2020 (241 items)

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top