සම්භාෂණා විද්වත් කතිකාවත 2021

\”කාලයේ වැලිතලාව මත ගලා බසිනා සිතුවිලි නදිය – සම්භාෂණා විද්වත් කතිකාවත ​ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ දේපල කලමනාකරණ හා තක්සේරුකරණ අධ්‍යනාංශය සහ සමස්ත ලංකා බෞද්ධ ශිෂ්‍ය සමිති සම්මේලනය එක් ව සංවිධානය කළ සම්භාෂණා විද්වත් කතිකාවත මාර්තු 07 වන දින සවස හතරේ සිට රාත්‍රී හත දක්වා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ සම්මේලන මධ්‍යස්ථානය හි දී පැවැත්විණි. Photographed by : Ravindu Herath | Vidura Theekshana | Chathma Gagulige ||Reproducing images of this album for any purpose without the permission of J\’pura Flames is prohibited and it is considered as a copyright violation||\”

From සම්භාෂණා විද්වත් කතිකාවත 2021. Posted by J\’pura Flames on 3/11/2021 (156 items)

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top