ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය තාක්ෂණ පීඨය

The Latest Milestone in the Sri Lankan Technical Education – Faculty of Technology, USJ

ශ්‍රී ලාංකේය තාක්ෂණ අධ්‍යාපනයේ සැබෑ වුණු සිහිනය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය තාක්ෂණ පීඨය

இலங்கை தொழில்நுட்பக் கல்வித்துறையின் புதிய மைல்கல் – தொழில்நுட்பபீடம், ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

Narrated by Gihan Wanasooriya
Content Written by Rivishani Chandrasekara
Video by Maga Engineering (Private) Limited

#JpuraFlames
#OfficialMediaGrid
#USJ

https://www.facebook.com/Jpuraflames/videos/308254647239695

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top